Menu główne

link do BIP

Aktualności (archiwum)wstecz-aktualneWstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności")

RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU - REALIZACJA ZASADY TRWAŁOŚCI PROJEKTU

2020-01-23

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce zakończył z dniem 31.12.2018r. realizację projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU.

Projekt nr RPWP.07.02.01-30-0008/15 realizowany był w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie przez:
Powiat Rawicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu - Partner Wiodący
Gminę Rawicz/Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
Gminę Bojanowo/Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie
Gminę Miejska Górka/Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce
Gminę Jutrosin/ Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie
Gminę Pakosław/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu
Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce informuje, iż w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020r. posiada instytucjonalną gotowość do świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych:

- USŁUG OPIEKUŃCZYCH – osoby, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub rodzina nie może im takiej pomocy zapewnić mogą być objęte pomocą w formie usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, na podstawie decyzji administracyjnej określającej ich zakres, wymiar godzin pracy opiekunek i wysokość odpłatności.

- USŁUG FIZJOTERAPEUTY: osoby zagrożone wykluczeniem społecznym tj.: osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne objęte wsparciem w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia w formie usług fizjoterapeuty.

Wsparcie w pierwszej kolejności adresowane będzie do osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.


Życzenia Świąteczno - Noworoczne 2019r

2019-12-20

Niech magiczna moc Wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość.
Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem,
a Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia!
Życzy Kierownik i Pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce.


TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ W MIESIĄCU GRUDNIU 2019R

2019-12-05

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w Miejskiej Górce informuje, iż wypłata świadczeń za miesiąc grudzień 2019 nastąpi w dniach:

13.12.2019r. – świadczenia rodzinne , zasiłki z Pomocy Społecznej(termin wypłaty określony w decyzji na 20-go każdego m-c)
16.12.2019r. – świadczenia wychowawcze 500+
18.12.2019r. – stypendia
20.12.2019r. – świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinne (termin wypłaty określony w decyzji na 25-go każdego m-c)

Dołączone pliki:


AKCJA ZIMA - NIE BĄDŹ OBOJĘTNY REAGUJ I UDZIEL POMOCY.

2019-11-25

W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym zwracamy się do Państwa z prośbą o uwrażliwienie na sytuację osób bezdomnych i podjęcie wszelkich możliwych działań mających na celu skuteczną reakcję. Akcji ma na celu dotarcie do osób bezdomnych, jak również przekazanie im informacji o miejscach, w których mogą uzyskać pomoc i wsparcie w odpowiednich do tego placówkach. INFORMACJI UDZIELA OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEJSKIEJ GÓRCE ORAZ REWIR DZIELNICOWYCH W MIEJSKIEJ GÓRCE.


500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

2019-09-10

500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Dołączona galeria:

500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Dołączone pliki:


INFORMACJA - Stypendium szkolne -

2019-09-02

Stypendium szkolne
Udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym stanowi zadanie własne gminy, na realizację którego gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa (art. 90r ust. 1 ustawy o systemie oświaty). Ministerstwo Edukacji Narodowej wypełniając zadanie dotyczące udzielania pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych opiera się na środkach rezerwy celowej budżetu państwa, która zwiększa środki na pomoc materialną realizowaną przez gminy.
Dochód uprawniający do ubiegania się w stypendium szkolne wynosił 514 zł/netto na osobę w rodzinie. Wysokość ww. kwoty wyliczana jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wskazana jest w art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty i nie ulega zmianie w 2017 r.
W art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) określono, że:
1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe,[…].
2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

czytaj całość publikacji " INFORMACJA - Stypendium szkolne -"


Rusza kampania informacyjna nowej odsłony programu Rodzina 500+

2019-07-11

Rusza kampania informacyjna nowej odsłony programu Rodzina 500+

Dołączone pliki:


OD 1 LIPCA 2019R RUSZA NA NOWYCH ZASADACH PROGRAM RODZINA 500+

2019-06-17

ABY OTRZYMYWAĆ RZĄDOWE ŚWIADCZENIE RODZINA 500+ ZŁÓŻ OD 1 LIPCA 2019R WNIOSEK ONLINE:
PRZEZ EMPA@TIA, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNĄ ORAZ PUE ZUS.
Z KOLEI OD 1 SIERPNIA 2019R BĘDZIE MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI DROGĄ TRADYCYJNĄ( PAPIEROWĄ) OSOBIŚCIE W URZĘDZIE LUB ZA POŚREDNICTWEM POCZTY.

czytaj całość publikacji " OD 1 LIPCA 2019R RUSZA NA NOWYCH ZASADACH PROGRAM RODZINA 500+"

Dołączone pliki:


TWÓJ DZIELNICOWY

2019-03-26

Więcej informacji na temat pracy naszych Dzielnicowych można znaleźć w zakładce Przeciwdziałanie Przemocy - Zespół Interdyscyplinarny.


POMOC PRAWNA

2019-01-04

INFORMACJA O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE GMINY MIEJSKA GÓRKA

czytaj całość publikacji "POMOC PRAWNA"

Dołączona galeria:

POMOC  PRAWNAPOMOC  PRAWNAPOMOC  PRAWNA

  ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU PARTNERSKIEGO

  2019-01-03

  INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU

  Dołączone pliki:


  ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

  2018-12-21

  Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

  Dołączona galeria:

  ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

   INFORMACJA

   2018-12-06

   24 GRUDNIA 2018R OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ BEDZIE NIECZYNNY.


   PROJEKT

   2018-12-06

   ZAPRASZAMY NA OSTATNIE SPOTKANIE W RAMACH PROJEKTU PARTNERSKIEGO " RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU"


   WARSZTATY EDUKACYJNE

   2018-11-08

   REALIZUJĄC ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY MIEJSKA GÓRKA PRAGNĘ ZAPROSIĆ NA WARSZTATY EDUKACYJNE PT. MIĘDZY PROFILAKTYKĄ A INTERWENCJĄ.

   czytaj całość publikacji "WARSZTATY EDUKACYJNE"


   ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

   2018-11-08

   Zespół Interdyscyplinarny w Miejskiej Górce, uprzejmie zaprasza na szkolenie pt. „Praktyczne i prawne podstawy działania Zespołu Interdyscyplinarnego. Procedura „Niebieskiej Karty”, które odbędzie się w dniu 23.11.2018r o godzinie 10:00 w lokalu „TOSIA” ul. Nowa 22, Dąbrowa 63-910 Miejska Górka.


   INFORMACJA O SPOTKANIU

   2018-10-25

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce informuje, iż w dniu 2 listopada 2018r o godzinie 11:00 na Salce Parafialnej odbędzie się spotkanie w ramach projektu partnerskiego - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU dla zadania nr 6 „SZKOŁA DLA RODZICÓW”   wstecz-aktualneWstecz (powrot do biezacych publikacji z menu "Aktualności")

   przejdź do góry...

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka, tel. 65 547-41-48, faks 65 547-41-48

   Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji